مراسم اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396